Коучингът като на филм

Ако ви е трудно да си представите, как работи коучингът, то в следващите няколко реда, ще се опитам да го представя като сцени от филм:
Сцена 1: Срещата – клиентът се свърза с коуча. Уточняват се начините на работа, очакванията, създава се рапорт. Коучът излъчва уважение, съпричастност, увереност, смелост, подкрепа. Клиентът представя картина на желанието/мечтата/целта, възможно е дори да е предприел действия за постигането им или промени в мисленето си, но е затрупан с препятствия, които стоят по пътя между реалността и тази картина. И всяко препятствие е възможен нов път към целта. Клиентът с подкрепата на коуча, ще разбере кой е най-добрият път. Сцената завършва със здраво стиснати ръце, символизиращи важността на разговора , определените граници и началото на една силна коучинг връзка.
Сцена 2: Визията – в тази сцена коучът насърчава клиента да разбере много ясно и точно какво иска и защо го иска. Извлича се мотивацията му, проучват се причините, поради които тази промяна е важна да се случи точно сега. Отбелязва се, че заедно ще експериментират по пътя от точка А до точка Б и клиентът ще има пълната подкрепа от своя коуч. Според контруктивния принцип всеки изгражда своята реалност – това, което се възприема, в какво се вярва, какво се цени.
Сцена 3: Планът – образно казано, в тази сцена, основният инструмент на коуча и за клиента е химикалът и белият лист, на който да бъдат отбелязани всички стъпки/ части/задачи по пътя към желаната визия. От съществена важност в тази сцена е коучът да демонстрира сигурност, че клиентът ще се справи, за да тушира съмненията му в изработването на работещ план за бъдещето. Припомнените предишни успешни опити и силните страни на клиента го фокусират за следващата сцена.
Сцена 4: Пътят – това е сцената на скокът, т.е. действието, изтласкването, избора и ангажимента на клиента. Тук клиентът се чувства по-уверен в способностите си да направи първия тласък към своята привлекателна, специфична и измерима цел. В тази сцена е и предпазната мрежа на коуча, която помага на експериментиращия клиент да не отпадне и да се върне към старите си навици. Тук клиентът изследва какво се се случило , какво е научил и получава онази проницателност и решение, които да му помогне да раздели стъпките си на по-малки части, да преосмисли поредността и ангажимента си, за да бъде в състоение да даде най-доброто от себе си и да следва предизивикателствата за придвижване напред и постигане на изградения си план.
Сцена 5: Успехът – това е сцената на отбелязване на постигнатите успехи. Празник, че клиентът е намерил най-добрият път, надхвърлил е възприятията си за възможностите, които притежава и е получил визията за най-доброто, което е искал за себе си. Признаването и празнуването на постижението е важна част от успешния коучинг, защото след осъзнаване на силните страни и възможностите си, клиентът ще продължи по пътя си и ще развие по-нататъшното най-добро от себе си и никое препятствие няма да му попречи.


Welcome to Noble Manhattan Group